NeodammerungИсполнитель: Don Davis
Альбом: Miscellaneous
Время: 6:01
Категория: Рок,метал

Оригинальный текст композиции:

Asato ma sad gamaya
Tamaso ma jyotir gamaya
Mrtyor mamrtam gamaya

Vidyam cavidyam ca yas
Tad vedobhayam saha
Avidyaya mrtyum tirtva
Vidyayamrtam asnute

Yasmin dyauh prthivi cantariksam otam
Manah saha pranais ca sarvaih tam
Evaikam janatha atmanam anya vacah
Vimuncatha amrtasya esah setuh

Indriyebhyah param mano
Manasah sattvam uttamam
Sattvad adhi mahan atma
Mahato vyaktam uttamam

Yada pancavatisthante
Jnanani manasa saha
Buddhis ca na vicestate
Tam ahuh paramam gatim

Ya, ya, ya, ya, yada yadaya
Ya, ya, ya, ya, yada, yada, yada, yada
Yada, yada, yada, yada, yada

Bhidyate hrdayagranthis
Chidyante sarvasamsayah
Ksiyante casya karmani
Tasmin drste paravare

Переведено:

Asato ma sad гамма в
Tamaso ma jyotir к гамма
Mrtyor я mamrta Гама

Я cavidya я Видья мы стареем
Я vedobhaya Тэд поле
Vidyala в mrtyum tirtva
Я vidyayamrta asnute

Ясмин смерти prthivi cantariksam otam
Манах Саха pranais Калифорния sarvaih там
Evaikam Аня vacah бросить janatha
Esah Vimuncatha amrtasya setuh

Indriyebhyah param мано
Manasah sattvam Я не могу забыть
Dadhi саттва Махан Атма
Я vyakta Mahato Я не могу забыть

Или pancavatisthante
Jnanani Манаса Саха
Buddhis ЦС НС vicestate
Полный ahuh paraman, я гат

Или, или, или, или, или да это было
Или, или, или, или, или, или, вспомнить, вспомнить,
Помнить, помнить, помнить, помнить, или

Bhidyate hrdayagranthis
Chidyante sarvasamsayah
Casya Армани Ksiyante
Tasmin гонки paravare


опубликовать комментарий